fbpx

Сайтът е собственост на Петел.БГ ООД

e-mail: vihrogon2018@gmail.com

Редактор: Веселин Златков

e-mail: veselin_zlatkov_petel.bg@abv.bg

Репортер и редактор от 1998 г., работил за Дарик радио, БНТ, БНР-Радио Варна, Народно дело, Petel.bg и Vihrogon.bg. Възпитаник на СУ „Св. Климент Охридски“ със специалност „Българска филология“. Отразява събития и явления в сферата на местната, националната и международната политика, обществените процеси, културата и образованието.

Редактор и технически сътрудник: Цанка Божева

e-mai: tzanka_bojeva_petel.bg@abv.bg

Завършила специалност „Полиграфия и фотография“ в ТПФ гр. София. Работила в сферата на медиите от 1992 г. за Позвънете, Народно дело, Petel.bg и Vihrogon.bg

Редактор: Мартин Марков

e-mail: martin_markov_petel.bg@abv.bg

Репортер и редактор от 2005 г., работил в Народно дело и Petel.bg. Завършил Софийски университет „Св. Климент Охридски“ „Социология“ и Икономически университет-Варна  „Публични финанси“.

Редактор: Евгения Иванова
Контакти

„Петел.бг“ООД, Ид.№ЗДДС:201641281

e-mail: info@petel.bg

Телeфон единствено и само за реклама!!!*

+359 52 580 230

За въпроси, свързани със съдържанието на сайта, право на отговор, изразяване на несъгласие с конкретни статии, коментари под статии и подаване на сигнали и т.н. пишете на info@petel.bg. Всеки подаден сигнал се разглежда и очаквайте отговор в рамките на 24 часа на всеки конкретен въпрос.

*Всички телефонни разговори се записват и при необходимост безкомпромисно се предават на органите на МВР и прокуратурата, както и подлежат на юридически искове в съда от наша страна, в случай че се нарушава умишлено ритъма на работа.

 

За въпроси, свързани със съдържанието на сайта, право на отговор, изразяване на несъгласие с конкретни статии, коментари под статии и подаване на сигнали и т.н. пишете на vihrogon2018@gmail.com. Всеки подаден сигнал се разглежда и очаквайте отговор в рамките на 24 часа на всеки конкретен въпрос.

*Всички телефонни разговори се записват и при необходимост безкомпромисно се предават на органите на МВР и прокуратурата, както и подлежат на юридически искове в съда от наша страна, в случай че се нарушава умишлено ритъма на работа.

Издател: „Петел.бг“ООД, Ид.№ЗДДС:201641281

Телeфон единствено и само за реклама!!!*

+359 52 580230

The site is owned by Petel.BG Ltd.

e-mail: vihrogon2018@gmail.com

Editor: Veselin Zlatkov

e-mail: veselin_zlatkov_petel.bg@abv.bg

Reporter and editor since 1998, worked for Darik Radio, BNT, BNR-Radio Varna, Narodno Delo, Petel.bg and Vihrogon.bg. A graduate of Sofia University „St. Kliment Ohridski ”with a degree in Bulgarian Philology. Covers events and phenomena in the field of local, national and international politics, social processes, culture and education.

Editor and technical assistant: Tsanka Bozheva

e-mail: tzanka_bojeva_petel.bg@abv.bg

Graduated in Polygraphy and Photography at TPF, Sofia. Worked in the field of media since 1992 for Call, Narodno Delo, Petel.bg and Vihrogon.bg

Editor: Martin Markov

e-mail: martin_markov_petel.bg@abv.bg

Reporter and editor since 2005, worked in Narodno Delo and Petel.bg. Graduate of Sofia University „St. Kliment Ohridski ”“ Sociology ”and University of Economics-Varna“ Public Finance ”.

Contacts
Petel.bg OOD, VAT ID: 201641281

e-mail: info@petel.bg

Phone only for advertising !!! *

+359 52 580 230

For questions related to the content of the site, the right of answer, disagreement with specific articles, comments under articles and reporting, etc. write to info@petel.bg. Each submitted signal is considered and expect an answer within 24 hours to each specific question.

* All telephone conversations are recorded and, if necessary, uncompromisingly handed over to the bodies of the Ministry of Interior and the Prosecutor’s Office, as well as subject to legal claims in court by us, in case the rhythm of work is intentionally violated.
For questions related to the content of the site, the right of answer, disagreement with specific articles, comments under articles and reporting, etc. write to vihrogon2018@gmail.com. Each submitted signal is considered and expect an answer within 24 hours to each specific question.

* All telephone conversations are recorded and, if necessary, uncompromisingly handed over to the bodies of the Ministry of Interior and the Prosecutor’s Office, as well as subject to legal claims in court by us, in case the rhythm of work is intentionally violated.

Publisher: Petel.bg OOD, VAT ID: 201641281

Phone only for advertising !!! *

error: Content is protected !!