fbpx

Моля, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ИЗЦЯЛО настоящото Споразумение за приемане на общите условия, преди да използвате този сайт.

 

ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ УТВЪРЖДАВАТ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И САЙТЪТ „ВИХРОГОН.БГ“, ИЗДАВАН ОТ „ПЕТЕЛ.БГ“ ООД,  Ид.№ЗДДС:201641281 ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГЕНЕРИРАТ СЪДЪРЖАНИЕ, ЗА КОЕТО „ВИХРОГОН.БГ” НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕГОВАТА ТОЧНОСТ И ДОСТОВЕРНОСТ.

При посещаване или използване на сайта, Вие приемате условията изложени по-­долу. (АКО НЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОБВЪРЗВАТЕ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, МОЖЕТЕ ДА НЕ ПОСЕЩАВАТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА.) „ПЕТЕЛ.БГ“ ООД може да променя този договор по всяко време и тези изменения влизат в сила незабавно след поставянето на променения договор на сайта. Вие приемате да преглеждате договора периодично, за да сте осведомени за такива изменения и продължаването на Вашето посещаване и използване на сайта следва да се счита за окончателно приемане на изменения договор. Съдържанието на сайта е защитено от международните закони за авторското право. Собственик на авторското право е „ПЕТЕЛ.БГ“ ООД, нейните филиали или лицензиари от трета старана. ВИЕ НЕ МОЖЕТЕ ДА ПРОМЕНЯТЕ, КОПИРАТЕ, РЕПРОДУЦИРАТЕ, ПРЕИЗДАВАТЕ, ЗАРЕЖДАТЕ, ИЗПРАЩАТЕ, ПРЕДАВАТЕ, ИЛИ РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ, ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН, МАТЕРИАЛА НА САЙТА или който и да е сайт, който ние сме разработили ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕКСТ, ГРАФИКА, КОД И/ИЛИ СОФТУЕР освен ако не е точно обозначен като „Безплатен“

Вие също предоставяте на „ВИХРОГОН.БГ“ правото да използва Вашето име във връзка с предоставените материали и друга информация, както и във връзка с всякакъв свързан с него рекламен, маркетингов и промоционен материал. Вие приемате, че няма да предявявате искания към „ПЕТЕЛ.БГ“ ООД за всякакво набедено или действително посегателство или злоупотреба с правото на собственост във Вашите отношения със „ПЕТЕЛ.БГ“ ООД.  „ПЕТЕЛ.БГ“ ООД не прави каквито и да е постъпки за който и да е друг уеб сайт, с изключение на сайтовете „ВИХРОГОН.БГ“ и „ПЕТЕЛ.БГ“, който можете да посетите чрез този или който може да е свързан с тези сайтове. Когато чрез „ВИХРОГОН.БГ“ се свържете с уеб сайт, който не е собственост на  „ПЕТЕЛ.БГ“ ООД, включително чрез рекламен банер на страницата на „ВИХРОГОН.БГ“, приемате, че това е независимо от „ПЕТЕЛ.БГ“ ООД, и че „ВИХРОГОН.БГ“ не управлява съдържанието на този уеб сайт. Освен това, връзката към уеб сайт на „ПЕТЕЛ.БГ“ ООД не означава, че „ПЕТЕЛ.БГ“ ООД одобрява или поема някаква отговорност за съдържанието, или използването на такъв уеб сайт.

С всяко Ваше действие, съставляващо пряко или косвено използване съдържанието на настоящия сайт или на предлагани с него стоки или услуги, Вие потвърждавате волята си за приемане и обвързване с клаузите на настоящото споразумение и изложените в него Общи условия, при което възникналите между Вас и „ПЕТЕЛ.БГ” ООД отношения са предмет на уреждане от настоящото споразумение във вида му към момента на използването на сайта.

В случай, че не сте съгласни с изложените тук Общи условия или не желаете да се обвързвате с тях, то следва да не продължавате използването на този Сайт.

Настоящата електронна страница, в т.ч. и приложенията й, поддържана от „ПЕТЕЛ.БГ“ ООД, има чисто информационен характер. Полаганите усилия от наша страна, за осигуряване на достоверност и точност на представената информацията, гарантират актуалността и верността на същата, доколкото изхожда от нас или е предоставена по съответния законов ред от трети източник.

С оглед прецизиране на предоставената информация и за избягване на евентуални недоразумения, интересуващите се от съдържанието на страницата лица следва да се обръщат за съдействие към служителите ни на тел. +359 52 663 603.

Настоящата страница не цели извършването на реклама на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, поради което не съдържа такава.

Чрез настоящата страница дружеството не осъществява предлагане и продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.

Никоя част от страницата и приложенията й не съставлява и не следва да се възприема като предложение от страна на дружеството за сключване на договор за продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. В случай на неправилно възприемане на определени текстове в обратен смисъл, дружеството не се счита обвързано с такива трети лица и не приема евентуални поръчки за подобни продажби.

„ПЕТЕЛ.БГ“ ООД не носи отговорност за физически и морални проблеми в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

„ПЕТЕЛ.БГ“ ООД не продава чрез сайта лекарства по лекарско предписание, въпреки това „ПЕТЕЛ.БГ“ ООД не може да гарантира това поради технически или човешки фактори, или пробив на сайта от трети лица, злоупотребяващи с информацията на сайта без знанието на „ПЕТЕЛ.БГ“ ООД за това

Най-учтиво Ви молим, да се КОНСУЛТИРАТЕ СЕ С КВАЛИФИЦИРАНО МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ преди използване на продуктите, предлагани чрез сайта или преди да решите да съобразите поведението си с публикуваните в сайта статии, информационни карета, коментари в чатовете в реално време или друга информация, предоставена Ви от сайта, независимо по какъв ред. Информацията за продуктите е представена единствено като листовка за начина на използване на медикамента, предоставен от производителя. Пълнотата и достоверността на информацията не е гарантирана от страна на „ПЕТЕЛ.БГ“ ООД. Съдържанието в сайта не препоръчва прилагането на самолечение на здравни проблеми.

ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ/ВЪПРОС, МОЛЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР/ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.

„ПЕТЕЛ.БГ“ ООД не дава гаранция за точността, надеждността, пълнотата или полезността на предоставената в сайта информация.

„ПЕТЕЛ.БГ“ ООД не осигурява незабавно подновяване на информацията, съдържаща се в сайта, в случай, че същата е неактуална с оглед съвременното ниво на развитие на науката.

„ВИХРОГОН.БГ“ не събира лична информация. Ние НЕ използваме ваши лични данни, за да идентифицираме Вашия достъп до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването.

Предоставяне на информация за здравни грижи

Доколкото в сайта е предоставената информация за здравни грижи, същата описва общите принципи на здравни грижи, при което не е предназначена като специфична инструкция за индивидуални пациенти и не следва да се тълкува като такава.

Предоставената информация няма характер на медицинска консултация и не цели даването на подобна. Същата не е съставлява ръководство за самолечение и в никакъв случай не замества и не може да замести медицинската консултация, диагностика или лечение, даване от квалифициран лекар. Тя има чисто справочен характер и цели единствено да Ви осигури още един информационен източник, наред с много други подобни. При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ВИНАГИ СЛЕДВА ДА СЕ ОБРЪЩА ЗА МЕДИЦИНСКА КОНСУЛТАЦИЯ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН И ПРАВОСПОСОБЕН ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. На така предоставената информация не следва да се разчита като единствено вярна, като същата следва да се проверява, като за целта следва да се обръщате към квалифициран специалист – лекар, фармацевт и др.

Именно поради това, ползвайки настоящия сайт, Вие сте наясно и се съгласявате с това, че ние не носим отговорност при евентуално възникнал риск или евентуално настъпили вреди, резултат от това, че сте ползвали съдържанието на сайта, без да съобразите настоящите условия.

„ВИХРОГОН.БГ“ си запазва правото да коригира евентуални грешки, пропуски или неточности в представената информация. Тъй като основната информационна база се черпи от източници, създадени от трети лица, ние не поемаме никаква отговорност за точността, надеждността, коректността или пълнотата на предоставената информация, относно съдържание, услуга или стока, включително относно вещества или субстанции. Така също ние не гарантираме и не се задължаваме да осигурим работа на сайта без прекъсване или без възникване на грешки в т.ч. относно ползването на онлайн услугите.

Използването на предоставените в сайта връзки към други интернет сайтове, включително връзки към информация, услуги, продукти, материали, както и всякакви други ресурси, съдържащи се в тях, е единствено на Ваш собствен риск.

Независимо от всичко, ние полагаме усилия за осигуряване на това, предоставената на сайта ни информация да бъде актуална и точна, за да Ви бъдем максимално полезни за пълноценното Ви информиране по разглежданите от нас теми.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ИМАТ ПРАВО ДА ИЗПОЛЗВАТ УСЛУГАТА СЛЕД НАДЛЕЖНАТА СИ РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТА И ВПИСВАНЕ В ЛИЧНИЯ СИ ПРОФИЛ. НЕ СЕ ИЗИСКВАТ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ВПИСВАНЕ.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ПРИ ОПИСАНИТЕ ПО-ДОЛУ УСЛОВИЯ, МОГАТ ДА ПОЛУЧАВАТ СЪОБЩЕНИЯ ОТ „ВИХРОГОН.БГ” И ТРЕТИ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СЛЕДВА ДА СА ЗАПОЗНАТИ С ФАКТА, ЧЕ ПРЕДОСТАВЯТ СВОИ ДАННИ, КОИТО СЕ СЪХРАНЯВАТ ОТ „ВИХРОГОН.БГ” КАТО АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИ. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СЛЕДВА ДА СА ЗАПОЗНАТИ С ФАКТА, ЧЕ ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ДАННИ НЕ СЪДЪРЖАТ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО БИ МОГЛА ДА ДОВЕДЕ ДО ИДЕНТИФИКАЦИЯТА НА ОТДЕЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА САЙТА.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СЛЕДВА ДА СА ЗАПОЗНАТИ, ЧЕ САЙТЪТ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ ПО ДОЛУОПИСАНИЯ НАЧИН.

С ПРИЕМАНЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ИЗЦЯЛО СЕ СЪГЛАСЯВАТ С ТЕХНИТЕ РАЗПОРЕДБИ СЪГЛАСНО АКТУАЛНАТА ИМ ВЕРСИЯ, ПОМЕСТЕНА НА САЙТА.

НЕЗАВИСИМО ОТ ГОРЕОПИСАНАТА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ, КОНКРЕТНИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И „ВИХРОГОН.БГ” СЕ РЕГЛАМЕНТИРАТ ОТ ВСИЧКИ РАЗПОРЕДБИ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, С КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ПО-ДОЛУ.

 

1. Общи положения

 

С приемане на настоящите Общи условия от страна на Потребител на Сайта се сключва валиден договор между Потребителя и „ВИХРОГОН.БГ”. Чрез присъствието си на Сайта и неговото използване, Потребителят се съгласява с и приема тези Общи условия, които могат да бъдат едностранно променяни от „ВИХРОГОН.БГ” без предварителното и изрично уведомяване на Потребителите. Потребителите се съгласяват, че следва да се считат за надлежно уведомени относно промени в настоящите Общи условия посредством публикуването на последната им актуална версия на Сайта. Потребителите декларират, че с продължаване използването на Сайта от тях се съгласяват с всички извършени в Общите условия промени. В случай на несъгласие Потребителите следва да изпратят съобщение до vihrogon2018@gmail.com с молба за деактивиране на профилите им на Сайта. За отношенията между „ВИХРОГОН.БГ” и Потребителите се смята валидна последната версия на Общите условия, поместена на Сайта.

„ВИХРОГОН.БГ” се стреми да осигурява непрекъснат достъп до Услугата двадесет и четири часа на ден, седем дни в седмицата. Достъпът до Услугата е безплатен и не е обвързан със закупуване на стоки и/или услуги, предоставяни от „ВИХРОГОН.БГ”, неговите партньори или трети лица. В случай на невъзможност Услугата да бъде достъпна в определен момент, екипът на „ВИХРОГОН.БГ” поема ангажимента да започне своевременна работа по отстраняването на проблема и полага всички разумни усилия да възстанови достъпа на своите Потребители до Услугата във възможно най-кратки срокове. Потребителят се съгласява, че „ВИХРОГОН.БГ” не носи отговорност за имуществени и/или неимуществени вреди, възникнали в резултат на прекратен и/или прекъснат достъп на Потребител до Услугата, както и за всякакви други вреди, възникнали във връзка с използването на предоставяната от „ВИХРОГОН.БГ” Услуга.

Като част от предоставянето на Услугата, „ВИХРОГОН.БГ” организира Конкурси, с чиито Правила за участие можете да се запознаете, като посетите секцията Правила за участие. Правилата за участие в Конкурсите представляват неразделна част от тези Общи условия.

 

2. Съдържание

 

Потребителите следва да генерират Съдържание на Сайта съгласно настоящите Общи условия и Правилата за участие, както и спазвайки общоприетите етични норми за добронамерено публично общуване. С посещаването на Сайта всеки Потребител се задължава да не публикува каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава нечие право на интелектуална собственост. От съображения за сигурност, IP адресите, от които постъпват заявки към Сайта, се записват и съхраняват от „ВИХРОГОН.БГ” и могат да бъдат използвани в случай на нарушение с цел разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответното Съдържание. Администраторите и модераторите на Сайта имат право да предприемат мерки за премахване и/или промяна на всяко подобно Съдържание, включително и чрез деактивиране на профила на Потребителя на Сайта, като в случай на необходимост „ВИХРОГОН.БГ” оказва пълно съдействие на съответните компетентни държавни и/или международни правораздавателни органи във връзка със спазването на законоустановените правила, включително и чрез предоставяне на данни за Потребителя.

 

Съдържанието на Сайта непрекъснато се допълва, разширява и обновява от Потребителите. Потребителят се съгласява, че „ВИХРОГОН.БГ” по никакъв начин не носи отговорност за достоверността и сигурността на Съдържанието, изпратено на Сайта от Потребителите, както и за евентуалните материални или нематериални последици (включително и вреди), настъпили за Потребители във връзка със Съдържание, поместено на Сайта, включително и ако Съдържанието е засегнато от вируси и/или друг зловреден софтуер, който би могъл да увреди Потребителя.  „ВИХРОГОН.БГ”  има право да осъществява мониторинг и контрол върху Съдържанието, генерирано на Сайта от неговите Потребители посредством наблюдаващи модератори и администратори на Сайта, както и чрез изградената система за сигнализиране за неподходящо Съдържание от Потребителите. В случай, че Потребители забележат Съдържание, което не отговаря на тези Общи условия и Правилата за участие, Потребителите следва незабавно да информират „ВИХРОГОН.БГ” посредством бутона за сигнализиране на публикация и/или на имейл адрес vihrogon2018@gmail.com.

 

3. Регистрация и използване на Услугата

 

Потребителят се съгласява, че за да използва пълната функционалност на Услугата е необходимо:

 

1)    да осъществи процес на Регистрация във „ВИХРОГОН.БГ”, по време на която той/тя предоставя надлежно своята лична информация. Чрез попълването на полетата в регистрационната форма (пренасянето на данните от вече създаден профил в друг уебсайт) Потребителят декларира, че е реално съществуващо физическо лице, български гражданин, или чужденец/гражданин на Европейския съюз/член на семейството на гражданин на Европейския съюз, получил надлежно разрешение за пребиваване и с регистриран адрес в Република България, навършило четиринадесетгодишна възраст, че няма друга Регистрация във „ВИХРОГОН.БГ”, че въведената информация е вярна и отговаря на действителността, както и че е прочел/а и се съгласява изцяло и без резерви с настоящите Общи условия и Правилата за участие. Допълнително условие за извършване на регистрация на непълнолетно лице (навършило четиринадесетгодишна възраст, но ненавършило осемнадесетгодишна възраст) е да е получило предварително одобрението и съгласието на поне един от своите родители или настойници и да декларира това обстоятелство при Регистрацията си посредством съответните функционалности на Сайта. Процесът по Регистрация завършва с получаването на имейл съобщение от „ВИХРОГОН.БГ” на посочения от Потребителя електронен адрес.

 

2) да поддържа и актуализира навременно предоставената информация през целия период на ползване на Услугата.

 

Информацията, посочена по време на Регистрацията от Потребителите, служи за обезпечаване на нормалното осигуряване на достъп до Услугата, включително и за идентифициране на победителите в състезанията и конкурсите на „ВИХРОГОН.БГ”, регистрирани на Сайта. Несъответствия между попълнената по време на Регистрацията информация за Потребител и действителната актуална информация за Потребител, могат да доведат до отнемане на правото на получаване на съответната част от Наградата, както и до деактивиране на профила на съответния Потребител и/или предприемане на други действия по преценка на „ВИХРОГОН.БГ”.

 

„ВИХРОГОН.БГ” си запазва правото да откаже Регистрация и да деактивира профил на Потребител, когато е налице основание за съответното действие, включително, но не изчерпателно в следните случаи: Регистрацията на съответния Потребител е забранена от закона; налице е информация, че Потребителят е нарушил в миналото или нарушава към съответния момент настоящите Общи условия и Правилата за участие; налице е информация, че непълнолетен Потребител на Сайта е декларирал невярни обстоятелства във връзка с получаването на изрично одобрение и съгласие от неговите родители/настойници за извършване на регистрацията му на Сайта; както и по друга основателна причина по преценка на „ВИХРОГОН.БГ”.

Потребителите се съгласяват, че за използване на Базата данни и участие в Конкурсите следва да са осъществили достъп до Сайта чрез вписване в личния си профил посредством въвеждане на уникално потребителско име и парола на указаните в Сайта места.

 

4. Ограничаване на права на Потребител за достъп до Услугата

 

„ВИХРОГОН.БГ” си запазва правото да ограничава, включително и да отнема права на Потребителите за достъп до Услугата. Повод за подобна мярка би могло да бъде нарушаване на настоящите Общи условия, Правилата за участие, или поведение на Потребител, с което се застрашават или увреждат интереси на други Потребители на Сайта, „ВИХРОГОН.БГ” и/или неговите партньори или други трети лица, деактивиране на личния профил от страна на Потребителя, както и изпращане на Съдържание, което включва дискриминационно съдържание, голота и/или порнографско съдържание, и/или призиви към омраза и/или насилие, както и всякакво друго неподходящо според „ВИХРОГОН.БГ” Съдържание. Подобни действия от страна на Потребител биха могли да доведат неизчерпателно до: изтриване на съответното неподходящо според  „ВИХРОГОН.БГ” Съдържание, както и до деактивиране на профил на Потребител.  „ВИХРОГОН.БГ” оказва пълно съдействие на съответните компетентни държавни и/или международни правораздавателни органи във връзка със спазването на законоустановените правила, включително и чрез предоставяне на данни за Потребителя.

 

5. Реклами

 

„ВИХРОГОН.БГ” има правото да помества на Сайта всякакви рекламни материали, банери, препратки към интернет страници и други, като не носи отговорност за тяхното съдържание, характер и достоверност, доколкото друго не следва от приложимото българско законодателство. „ВИХРОГОН.БГ” има правото и поема ангажимента да ограничи достъпа на непълнолетните Потребители на Сайта до реклами и рекламни съобщения, които, по преценка на „ВИХРОГОН.БГ”, биха могли да доведат до физически, психически и емоционални вреди у подрастващите Потребители и които имат явно неподходящо за тези лица съдържание.

Със завършване на Регистрацията на Сайта Потребителите изрично се съгласяват, че „ВИХРОГОН.БГ” има правото да изпраща на Потребителите непоискани търговски съобщения по смисъла на чл. 6 от Закона за електронната търговия. Изпращането на непоисканите търговски съобщения може да бъде осъществявано посредством генерирано съобщение до профила на Потребителите или на посочения в профила им имейл адрес. Потребителите имат възможност да преустановят получаването на непоискани търговски съобщения чрез промяна в настройките на личния им профил и/или чрез изпращане на имейл със заглавие “unsubscribe” до vihrogon2018@gmail.com.  „ВИХРОГОН.БГ” си запазва правото, по своя преценка, да уведомява Потребителите за всички обстоятелства, касаещи предоставяната Услуга и несъдържащи рекламно съдържание, включително и при отписване на Потребителите от получаване на непоискани търговски съобщения.

 

6. Авторски права

 

С изпращането на Съдържание към Сайта Потребителят декларира, че притежава надлежните авторски права върху Съдържанието, коeто изпраща и че с изпращането му не се нарушават по никакъв начин права на трети лица. Като изпраща свое Съдържание към Сайта, Потребителят предоставя на „ВИХРОГОН.БГ” неизключително право за използване на конкретните материали или произведения, като „ВИХРОГОН.БГ” може да ги използва, както намери за добре в горния смисъл. Потребителите са длъжни, в случай на съмнение от страна на „ВИХРОГОН.БГ”за авторство на изпратеното Съдържание, да предоставят на „ВИХРОГОН.БГ” неоспорими доказателства за притежаваните от тях авторски права.

„ВИХРОГОН.БГ” няма задължение да извърши предварителна проверка и по никакъв начин не носи отговорност за собствеността върху авторските права на Съдържанието, изпратено от Потребителите на Сайта. В случай, че Потребител, или трето лице забележи Съдържание на Сайта, което според него нарушава негови или на трети лица авторски или сродни права, Потребителят, или третото лице, следва да потърси защита на правата си срещу съответния нарушител, като отговорността на „ВИХРОГОН.БГ” не може да бъде ангажирана по никакъв начин във връзка с подобно нарушение. Независимо от това, при наличие на съмнение за нарушение, Потребителите и третите лица следва да уведомят „ВИХРОГОН.БГ” незабавно посредством полето за сигнализиране на нередности, разположено в публикацията или на имейл адрес vihrogon2018@gmail.com, като посочат връзка към публикацията, както и всякаква друга информация, която може да послужи за доказателство за нарушени авторски права. Предприемането на евентуални мерки от страна на „ВИХРОГОН.БГ” във връзка с Потребител, за когото се твърди, че е нарушил авторски права на трето лице, както и техният конкретен вид, зависят изцяло и единствено от преценката на „ВИХРОГОН.БГ”.

 

7. Лични данни, конфиденциалност

 

„ВИХРОГОН.БГ” поставя сигурното съхраняване на лични данни като един от своите основни приоритети.  Предоставените от Потребителите лични данни и информация са защитени по силата на закона, като „ВИХРОГОН.БГ” полага дължимата грижа, използвайки подходящи технически, административни и оперативни стандарти, за недопускането на неоторизиран достъп до или злоупотреба с личните данни на Потребителите. При предоставяне на Услугата, Потребителите се съгласяват, че определена част от тяхната лична информация, споделена на Сайта, ще бъде достъпна в профила им за други Потребители на Сайта.

„ВИХРОГОН.БГ” зачита правото на всеки Потребител на Сайта на неприкосновеност на личните данни и силно подкрепя желанието за конфиденциалност във всички аспекти на човешкия живот. В тази връзка „ВИХРОГОН.БГ” се задължава да не използва предоставените от Потребителите лични данни без съгласие на последните (както и на техните родители или настойници, когато Потребителите са непълнолетни лица, което съгласие в последния случай се счита за предоставено при надлежна Регистрация на Сайта) освен в изчерпателно изброените в настоящите Общи условия, Правила за участие и закона случаи.

 

Потребителите се съгласяват, че „ВИХРОГОН.БГ” може да използва предоставените лични данни и всякаква друга информация, свързана с активността на Потребителя на Сайта, изпратеното от него Съдържание, участието му в Конкурси, използването на Услугата и др. с целизготвяне и предоставяне на маркетингова статистическа информация за посещаемостта на Сайта, предназначена за трети лица, включително и за статистика за натиснатите електронни бутони и препратки и действията на Потребителите върху рекламни банери, линкове и статии, както и за целите на директния маркетинг. Посочените цели са изброени неизчерпателно и „ВИХРОГОН.БГ” има право да измени целите, за които може да бъде използвана гореописаната информация едностранно и по всяко време, при спазване на законоустановените правила и изисквания.

 

Потребителят, за когото се отнасят обработваните лични данни има право да: възрази пред „ВИХРОГОН.БГ” срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица, или използвани от негово име за целите на директния маркетинг, като възрази срещу такова разкриване и използване посредством изпращането на имейл до vihrogon2018@gmail.com и/или чрез деактивация на личния си профил по надлежния ред. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява, че „ВИХРОГОН.БГ” е извършил първоначално уведомяване на Потребителя (както и на неговите родители или настойници, когато Потребителят е непълнолетно лице) и има правото да разкрие личните му данни на трети лица за целите на директен маркетинг. При постъпило възражение от Потребител относно обработката и използването на личните му данни „ВИХРОГОН.БГ” има право да ограничи правата на Потребителя за достъп до Услугата.

Независимо от гореизложеното, Потребителите следва да са уведомени, че разкриването на трети лица (на които не са надлежно възложени функции по съхранение и обработка на лични данни) на данни няма да доведе до възможност за идентификация на отделни Потребители и не включва разкриването на техните имена, телефонни номера и имейл адреси, а съдържа информация за активността на Потребителите, проявена на Сайта.

 

8. Съобщения.

 

„ВИХРОГОН.БГ” счита, че изпращането на имейл съобщения към имейл адрес на Потребителя следва да бъде извършвано единствено за уведомяването на Потребителя по повод важни за него, Сайта, Конкурсите и Услугата събития. В тази връзка „ВИХРОГОН.БГ” няма да злоупотребява с прекомерно изпращане на имейл съобщения до своите Потребители и ще се стреми да сведе съобщенията до минимум, като имейл съобщения могат да бъдат изпращани на Потребителите неизчерпателно, при следните събития: ежедневен мейл лист с новини, нова Регистрация; възникване за Потребителя на право да получи сума от Наградата в Конкурс; нова покана за приятелство; лично съобщение от друг Потребител; промяна в Наградата на Конкурс; промяна на парола за достъп до профила на Потребителя, както и относно други значими обстоятелства по преценка на „ВИХРОГОН.БГ”. Потребителите се съгласяват, че в определени случаи „ВИХРОГОН.БГ” може да им изпраща имейл съобщения, които сметне за важни и полезни за своите Потребители, свързани с активности на свои контрагенти, партньори, спонсори и други трети страни. В такива случаи „ВИХРОГОН.БГ” ще предлага на Потребителите опция за отписване от бъдещо получаване на подобни незадължителни за всички Потребители имейл съобщения. Независимо от това, Потребителят може да се отпише от абонамента си за имейл съобщения от Сайта, като отбележи това в съответния раздел на настройките на своя профил. След отписване, Потребителят няма да получава определени имейли до Потребителите, но ще продължи да получава други имейли, задължителни за всички Потребители по преценка на „ВИХРОГОН.БГ” и касаещи гореописаните важни събития във връзка със съответния Потребител, Сайта, Конкурсите и/или Услугата.

Потребителите се съгласяват, че осъществяваната между тях и „ВИХРОГОН.БГ” кореспонденция, чрез изпращане на имейли или съобщения до техните профили на Сайта, от страна на „ВИХРОГОН.БГ”, се счита за валидна писмена кореспондениця между страните. Потребителите се съгласяват, че с изпращането на подобни съобщения от страна на „ВИХРОГОН.БГ” се счита, че Потребителите са надлежно запознати със съдържанието на съобщенията.

 

9. Бисквитки (Cookies)

 

Подобно на много други сайтове, този Сайт използва Бисквитки. С присъствието си на Сайта, Потребителят се съгласява, че Сайтът може да поставя Бисквитки и на неговото устройство и/или браузър, с цел осигуряване на пълен и качествен достъп до Услугата.

Потребителите могат да откажат използването на Бисквитки, като променят настройките на своите браузъри, но в този случай „ВИХРОГОН.БГ” няма да има възможност да предоставя в пълен обем всички функционалности на Сайта и Услугата. С присъствието си на Сайта Потребителят се съгласява с използването от „ВИХРОГОН.БГ” на информацията, генерирана от Бисквитките, както и с възможността за предоставянето й на трети лица.

Потребителят се съгласява, че Сайтът позволява използването на Бисквитки и от страна на трети лица, различни от „ВИХРОГОН.БГ”. За да получат повече информация и при въпроси относно използваните Бисквитки от трети лица Потребителите следва да отправят директни запитвания към съответните трети лица.  „ВИХРОГОН.БГ” не носи отговорност за съдържанието и използването на Бисквитки, поставени на устройството/браузъра на Потребителите от трети лица.

 

10. Други разпоредби.

 

„ВИХРОГОН.БГ” не носи отговорност за верността и точността на материали и информация, поместени на Сайта или изпратени до Потребителите от трети лица. В случай че Потребители забележат неверни и неточни материали и информация, Потребителите следва незабавно да информират „ВИХРОГОН.БГ” посредством изпращането на имейл до vihrogon2018@gmail.com, като подобно уведомяване не ангажира отговорността на „ВИХРОГОН.БГ” по никакъв начин.

Базата данни на Сайта е предназначена за лично използване от Потребителите с некомерсиална цел. Всички авторски права върху Базата данни са собственост на „ВИХРОГОН.БГ”. Потребителите на Сайта не могат да използват Базата данни, или част от нейното съдържание, поместено на Сайта, с различна от гореупоменатата цел без предварително получаване на изрично писмено съгласие от „ВИХРОГОН.БГ”.

 

„ВИХРОГОН.БГ” притежава в пълен обем собствеността върху всички права на интелектуална собственост, свързани със Сайта и Базата данни, в това число, всякакви концепции, идеи, препоръки, правила и други.

 

Правата върху наименованието, търговската марка и логото на „ВИХРОГОН.БГ” представляват негова изключителна собственост. Тези Общи условия по никакъв начин не ограничават правата на „ВИХРОГОН.БГ” върху неговата интелектуална собственост, включително, но не само, върху Сайта и Базата данни.

За всички въпроси, неуредени в настоящите Общи условия, ще се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство. Приложимо към евентуални спорове между „ВИХРОГОН.БГ” и Потребителите ще бъде правото на Република България, като при непостигане на съгласие между страните, спорът следва да бъде отнесен до компетентния български съд, с местна подсъдност.

Дефиниции:

База данни – всякакво съдържание, материали, текстове, изображения, търговски марки, видео и аудио файлове, методи, технически характеристики и решения, наименования и други, генерирани на Сайта от „ВИХРОГОН.БГ”;

Бисквитки (Cookies) – малки текстови файлове, които се запазват в устройството/браузъра на Потребителите на Сайта. Бисквитките позволяват да бъдат разпознати предпочитанията на Потребителите чрез възстановяване на тяхна информация. Бисквитките не дават достъп до информация, запазена на устройството на Потребителя. Бисквитките не запазват лична информация на Потребителите, но могат да бъдат свързани с файлове, които съдържат такава информация, доброволно предоставена от Потребителите;

Награда – определеният награден фонд в текущия Конкурс.

Награда за теб – предварително определена и оповестена на Сайта предмента награда или парична сума.

Конкурс/и – игри за Потребителите, организирани на Сайта, чиито условия и правила са детайлно уредени в Правилата за участие;

Общи условия – настоящите Общи условия;

Правила за участие – общи права и задължения на „ВИХРОГОН.БГ” и на Потребителя във връзка с участието на Потребителя в Конкурсите, организирани на Сайта;

Потребител – всяко реално съществуващо физическо лице, български гражданин, или чужденец/гражданин на Европейския съюз/член на семейството на гражданин на Европейския съюз, получил надлежно разрешение за пребиваване и с регистриран адрес в Република България, навършило четиринадесетгодишна възраст, запознато с и приело Общите условия и Правилата за участие и регистрирано в Сайта;

Регистрация – създаване на профил на Потребителя на Сайта чрез предоставяне на негови идентификационни данни, в това число, но не изчерпателно: име, дата на раждане, пол, местоживеене, имейл адрес, снимка,. (посредством механичното им въвеждане на Сайта или посредством автоматичното им пренасяне от вече създаден профил на Потребителя в друг уебсайт), с оглед възможността за участие чрез Сайта в Конкурсите и във всички други дейности, които са организирани и са част от Базата данни на „ВИХРОГОН.БГ”. Създаването на профил на Потребителя е свързано и с предоставянето от страна на Потребителя на уникална парола, служеща при осъществяване на процеса на идентификация на Потребителя и даваща възможност на Потребителя за достъп до профила му;

Сайт – уебсайт с интернет адрес: www.vihrogon.bg;

Съдържание – генерираната в Сайта информация от Потребителите, в това число, но не изчерпателно: име, снимки, мейли, линкове;

Услуга – предоставяната от „ВИХРОГОН.БГ” възможност за Регистрация на Сайта и участие на Потребителите в Конкурсите и във всички други активности, които са организирани и са част от Базата данни на „ВИХРОГОН.БГ”.

„ПЕТЕЛ.БГ“ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201641281, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Варна, р-н Одесос, с адрес на извършване на дейността: Република България, гр.Варна, ул. „Братя Миладинови“ № 68, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с ДДС номер BG201641281, тел.: +359 52 663603, e-mail: info@petel.bg –  дружество, което предоставя услуги на информационното общество посредством сайта www.vihrogon.bg

error: Content is protected !!